Er jorden forurenet?

I byerne er især de ældre grunde enten kortlagte som forurenede eller områdeklassificerede som let forurenede. Det har betydning, hvis man vil dyrke have på et område, som ikke tidligere har været brugt til dette formål.

Af Karna Maj, www.havenyt.dk, 01/03/2013

Selvfølgelig vil man helst dyrke sine grønsager på jord, der ikke er forurenet af noget som helst. Men der er ingen grund til at gå i panik over, at grunden er forurenet, man kan altid dyrke have der i en eller anden form. Selv på en tidligere losseplads, kan man ved at følge enkle regler dyrke have på forsvarlig vis.

Men inden man vælger at gå i gang på en forurenet grund, skal man lige sætte sig ind i lovgivningen omkring forurenede grunde.

Forurenede områder kræver tilladelser

Jordforureningsloven

Jordforureningsloven er til for at værne borgernes sundhed. Formålet med loven er at sikre, at der ikke opstår en følsom arealanvendelse (f.eks. etablering af bolig) direkte på forurenede arealer. Fremadrettet skal den sikre mennesker mod sundhedsskadelig påvirkning fra eventuel forurening på arealer, hvor jorden er ubefæstet. Målet er, at alle skal kunne opholde sig på arealet, og jorden skal kunne dyrkes uden risiko.

Læs Jordforureningsloven…

Hvis jorden er forurenet i en eller anden grad, kræves det altid i henhold til Jordforureningslovens § 8, at man skal have tilladelse til at ændre arealanvendelsen fra f.eks. erhverv til et såkaldt følsomt område, herunder hører bl.a. boliger, haver, boligområder, daginstitutioner.

Det gælder med andre ord også, når man vil etablere en have på et areal, der ikke tidligere har været anvendt til have. Ejer/bruger skal sørge for at dette sker. Det gælder også større omlægning af haveanlæg.

Det er iøvrigt ikke tilladt at køre jord fra forurenede grunde væk uden tilladelse, dog undtaget op til 1 m³ jord, som kan afleveres på kommunens genbrugsplads. Reglerne findes i din kommunes jordregulativ.

Området er ikke registreret som forurenet

Hvis jorden ikke ligger i kortlagte og områdeklassicificerede områder, er der ingen problemer og krav om tilladelser i forhold til loven.

Der er heller ingen problemer, hvis du bare skal fortsætte med at dyrke i en allerede anlagt og dyrket have – her ændres arealanvendelsen jo ikke. Men hvis grunden er forurenet, er det selvfølgelig sund fornuft at følge anvisningerne for at dyrke have på forurenet jord.

Ejer og bruger må samarbejde

Jordstykkets ejer kender ofte grundens forureningsmæssige status. Ellers kan ejer og kommende brugere finde frem til det sammen.

Det er en god ide at al kontakt til kommunen foretages af ejer og bruger sammen, da begge er ansvarlige for at lovgivningen på dette område overholdes.

Hvis der ikke er konstateret forurening, men grunden kun er områdeklassificeret som udgangspunkt, og der ved behandlingen af sagen kræves jordbundsprøver, kan grunden ende med at blive kortlagt som forurenet grund i stedet for områdeklassificeret, hvis jordbundsprøverne viser dette. Prøverne skal man som udgangspunkt selv betale, men hvis det er et fælleshaveprojekt kan man forsøge at få kommunen til at betale det. Det er kommunen, som udstikker retningslinjer for prøvetagningen.

Find oplysningerne om grunden

Et areal er kortlagt på vidensniveau V1 (måske forurenet), hvis der er en faktisk viden om aktiviteter, der kan have været kilde til jordforurening på arealet.

Et areal er kortlagt på vidensniveau V2, når der dokumentation, der peger på, at jordforureningen er af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.

Områdeklassifikationen omfatter arealer, der efter Jordforureningsloven er lettere forurenede områder.

Alle kommuner har en hjemmeside, hvor man kan læse om forurening, jordforurening, områdeklassificering, bortskaffelse af jord osv. Her vil man kunne finde kort over hvilke områder, der er områdeklassificeret, og hvilke der er kortlagt som forurenet (V1 eller V2). Områdeklassificerede områder kan have forskelligt status, og de kan være med analysepligt eller analysefri, jorden kan være let forurenet, eller jorden kan være ren.

Nedenfor er der tre links som eksempel på en kommunal hjemmeside om forurening og et kort over områdeklassificering, samt et kort over matrikler. På nedenstående kort kan man zoome helt ind og ved et dobbeltklik få en generel vejledning for en grund:

  1. Århus kommunes hjemmeside – forurening
  2. Se kort over områdeklassificering for Århus
  3. GIS kort over Århus Kommune

Find selv oplysningerne på nettet

Hvis man er god til at bruge en computer og læse regler og love, så kan man i løbet af et par timer skaffe sig et overblik over en bestemt grunds status i forhold til forurening, og hvad det betyder for anvendelsen. Brug som udgangspunkt din kommunes hjemmeside under Teknik og miljø, evt. Natur og miljø. Her kan man normalt også finde et ansøgningsskema til at søge om godkendelse til at etablere en have på en grund.

Bed om hjælp hos kommunen

Er man ikke god til at finde den slags informationer, er det bedste råd at kontakte kommunens tekniske forvaltning og finde den rette person at spørge om hjælp. Her er det vigtigt, at I har adresse oh matrikelnummer på arealet, og at brugerne kan gøre rede for, hvad de vil bruge arealet til.

Blomstrende haver – selv på tidligere lossepladser

Det kan synes besværligt og irriterende af skulle vente på at indhente en tilladelse for at få lov til at dyrke et stykke jord. Men en have er værd at vente på. Og selv på en grund, hvor der tidligere har været losseplads, kan man dyrke en blomstrende have, og endda en nyttehave. Men det kræver at man omgås jorden på en forsvarlig måde, og man bruger sin sunde fornuft.

Se mere om hvordan du dyrker din have på en forurenet grund

Del Jorden drives af Landsforeningen Praktisk Økologi. Læs mere…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider